Regulamin sklepu internetowego vinoteka13.pl oraz delikatesy13.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Właścicielem sklepu internetowego vinoteka13.pl oraz delikatesy13.pl jest spółka Holding Liwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy. ul. Górczewskiej 53, 01-401 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324377, NIP: 897-175-03-40, Regon: 020932805.

1.2. vinoteka13.pl oraz delikatesy13.pl zwane w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym” umożliwiają użytkownikom zarejestrowanym i niezarejestrowanym na zapoznanie się z ofertą oraz składanie zamówień w formie elektronicznej jak również obsługę prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, wybranych innych produktów i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, jak również do składanie i ewidencjonowanie Zamówień.

1.3. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
b) dostępu do sieci Internet,
c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
1.4. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

1.5. Sklep internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich, korzystanie z jego zasobów oraz składanie zamówień jest uwarunkowane złożeniem oświadczenia o spełnieniu kryterium wieku.

1.6. Korzystanie ze sklepu internetowego w jakiejkolwiek formie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.7. Użytkownikiem zarejestrowanym jest użytkownik, który dobrowolnie zarejestrował w zasobach sklepu internetowego swoje dane osobowe, akceptując politykę prywatności zawartą w paragrafie 8. Pozostali użytkownicy sklepu są użytkownikami niezarejestrowanymi.

1.8. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18 alkoholu nr I/556/B/468/2015 z dnia 22.10.2015 wydane przez Prezydent Miasta Krakowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).

1.9. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

1.10. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.11. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

1.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.


2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ


2.1. Oferta prezentowana w zasobach sklepu internetowego jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.2. Oferta obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany oferty bez uprzedzenia, w tym zakresu oferty oraz cen oferowanych produktów.

2.4. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego zamówienie w momencie jego potwierdzenia, o czym składający zamówienie zostanie poinformowany droga elektroniczną, a jeśli to nie będzie możliwe z jakichkolwiek przyczyn - drogą telefoniczną.

2.5. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez cała dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia składane w niedzielę, święta i dni wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.6. Składając zamówienie, użytkownik sklepu internetowego oświadcza, że zapoznał się z treścią REGULAMINU i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.7. W przypadku niedotrzymania przez użytkownika postanowień REGULAMINU, pracownik obsługi sklepu internetowego, działający w imieniu właściciela, jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.8. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.9. Jeśli powiadomienie składającego zamówienie o jego przyjęciu nie będzie możliwe w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

2.10. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest siedziba właściciela sklepu internetowego tj. spółki Holding Liwa sp. z o.o., ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, nr tel.: 12 298 77 88, adres e-mail: siewna@vinoteka13.pl

2.11. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.12. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.

2.13. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. Informacje te zawarte są również w dokumencie ”Koszty i czas dostawy”, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.


3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


3.1. Zamówienia mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski.

3.2. Ceną transakcyjną zamówienia jest cena zawarta w ofercie w momencie potwierdzenia zamówienia.

3.3. Wszystkie ceny w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu realizacji zamówienia.

3.4. Zmiany cen w ofercie nie wpływają na zamówienia potwierdzone, będące w trakcie realizacji.

3.5. Realizacja zamówienia następuje w momencie zarejestrowania przez właściciela sklepu internetowego wpłaty należności wynikającej z zawarcia umowy handlowej i złożonego zamówienia.

3.6. Wpłata należności może nastąpić w momencie składania zamówienia za pośrednictwem portalu PayPro S.A., lub w formie indywidualnego przelewu na konto właściciela sklepu internetowego.

3.7. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn realizacja zamówienia nie jest możliwa w całości lub w jakiejkolwiek części, pracownik obsługi skontaktuje się ze składającym zamówienie i uzgodni dalszy sposób i/lub termin realizacji zamówienia.

3.8. Dokonanie transakcji sprzedaży jest potwierdzane każdorazowo dokumentem faktury lub paragonu, w zależności od opcji dostawy towaru wybranej przez składającego zamówienie.


4. DOSTAWA


4.1. Za moment sprzedaży uważa się moment wydania produktów będących przedmiotem zamówienia.

4.2. Miejscem wydania produktów będących przedmiotem zamówienia z odbiorem osobistym jest sklep Vinoteka13 z siedzibą w Krakowie, ulica Siewna 25. Sklep otwarty jest od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do 19:00, oraz w soboty od godziny 11:00 do 15:00. Spółka Holding Liwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest właścicielem Sklepu Vinoteka13 oraz właścicielem sklepu internetowego.

4.3. Towar może być wydawany w godzinach otwarcia placówki, to jest w dni robocze w godzinach od 11.00 do 19:00.

4.4. Podczas wydawania produktów, właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku nabywcy.

4.5. Nabywca ma prawo podczas składania zamówienia do upoważnienia wskazanego przez właściciela sklepu przewoźnika do odbioru zamówionych produktów, w imieniu i na koszt nabywcy.

4.6. W przypadku wydania towaru przewoźnikowi zgodnie z upoważnieniem składającego zamówienie, przewoźnik przejmuje prawa zdefiniowane w punkcie 4.4.

4.7. W momencie odbioru zamówionych produktów nabywca ma prawo do sprawdzenia w obecności pracownika wydającego produkty lub przewoźnika, zgodności wydawanych produktów z zamówieniem.

4.8. W przypadku rozbieżności w stosunku do zamówienia lub stwierdzenia uszkodzenia produktów, nabywca sporządza stosowny protokół, potwierdzony podpisami nabywcy oraz pracownika wydającego lub przewoźnika.

4.9. O ewentualnym uznaniu reklamacji i sposobie jej załatwienia nabywca zostanie poinformowany w następnym dniu roboczym po otrzymaniu obustronnie podpisanego protokołu opisującego niezgodności zamówienia z jego realizacją.

4.10. Produkty wydane i przyjęte przez nabywcę nie podlegają zwrotom.


5. Prawo odstąpienia od umowy


5.1. Z zastrzeżeniem pkt. 5.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu przez Sprzedawcę wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: siewna@vinoteka13.pl

5.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

5.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:
a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

5.5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

5.6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres:

Vinoteka13
ul. Siewna 25
31-231 Kraków

5.7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

5.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

5.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

5.10. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.

5.11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

5.12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

5.13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.


6. Reklamacje

6.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

6.2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.

6.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

6.4. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

6.5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.


7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


7.1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, który jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, pod adresem ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa, strona https://www.wiih.org.pl.

7.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


8. POLITYKA PRYWATNOŚCI


8.1. Złożenie zamówienia równoznaczne jest ze zgodą składającego na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji.

8.2. Rejestracja użytkownika równoznaczna jest ze zgodą rejestrującej się osoby na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji, a także przechowywania informacji o dokonanych transakcjach handlowych.

8.3. Dane osobowe rejestrowane przez sklep internetowy będą przetwarzane w celach handlowych oraz do prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

8.4. Wysyłanie danych marketingowych, dotyczących oferty handlowej Vinoteka13 oraz Delikatesy13 do jej użytkowników może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody użytkownika.

8.5. Użytkownicy sklepu internetowego mają prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich zmian, a także usunięcia tych danych z bazy.


9. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


9.1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie vinoteka13.pl oraz delikatesy13.pl jest Holding Liwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-401) przy ul. Górczewskiej 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324377.

9.2. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do dokonania i realizacji rezerwacji.

9.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

9.4. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Holding Liwa Sp. z o.o. jest Zarząd Holding Liwa Sp. z o.o. , lhr@hotel.com.pl.

9.5. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9.6. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.

9.8. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


10. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania rezerwacji jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: „u.o.d.o.” oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 pkt 1 u.o.d.o.


11. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH


Holding Liwa Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), numer karty kredytowej, datę pobytu, ewentualne preferencje w zakresie napojów (przez zakładkę dodatki) oraz dane dotyczące ilości i wieku osób z którymi zamawiający będzie podróżował.


12. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PODMIOTÓW

12.1. Dane Użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów.

12.2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

13. POLITYKA COOKIES


13.1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ .

13.2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. (a po 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

13.3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

13.4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
c. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.

13.5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego.

13.6. Mogą państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

13.7. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


14. PRAWA AUTORSKIE


Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie vinoteka13.pl oraz delikatesy13.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody jej autora tj. Holding Liwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy. ul. Górczewskiej 53, 01-401 Warszawa.


15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


15.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

15.2. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z użytkowania sklepu internetowego.

15.3. W przypadku sporów, których polubowne rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela sklepu internetowego.


Załączniki:

1. Koszty i czas dostawy.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego vinoteka13.pl oraz delikatesy13.pl

 

Sposób dostawy:

Koszt dostawy:

Czas dostawy:

Firma kurierska DPD

Zamówienie <150 zł - 20 zł

Zamówienie >150 zł - gratis

2 dni robocze

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego vinoteka13.pl oraz delikatesy13.pl


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. pdf