Vinoteka 13
 
zalogowany: brak
Ilość pozycji: 0 | wartość: 0,00 PLN
 
vinoteka
vinoteka
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego vinoteka13.pl oraz delikatesy13.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego vinoteka13.pl oraz delikatesy13.pl  jest firma Holding Liwa Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324377.

1.2. vinoteka13.pl oraz delikatesy13.pl zwane w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym” umożliwiają użytkownikom zarejestrowanym i niezarejestrowanym na zapoznanie się z ofertą oraz składanie zamówień w formie elektronicznej.

1.3. Sklep internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich, korzystanie z jego zasobów oraz składanie zamówień jest uwarunkowane złożeniem oświadczenia o spełnieniu kryterium wieku.

1.4. Korzystanie ze sklepu internetowego w jakiejkolwiek formie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.5. Użytkownikiem zarejestrowanym jest użytkownik, który dobrowolnie zarejestrował w zasobach sklepu internetowego swoje dane osobowe, akceptując politykę prywatności zawartą w paragrafie 5. Pozostali użytkownicy sklepu są użytkownikami niezarejestrowanymi.

 

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

2.1. Oferta prezentowana w zasobach sklepu internetowego jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.2. Oferta obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany oferty bez uprzedzenia, w tym zakresu oferty oraz cen oferowanych produktów.

2.4. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego zamówienie w momencie jego potwierdzenia, o czym składający zamówienie zostanie poinformowany droga elektroniczną, a jeśli to nie będzie możliwe z jakichkolwiek przyczyn - drogą telefoniczną.

2.5. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez cała dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia składane w niedzielę, święta i dni wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.6. Składając zamówienie, użytkownik sklepu internetowego oświadcza, że zapoznał się z treścią REGULAMINU i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.7. W przypadku niedotrzymania przez użytkownika postanowień REGULAMINU, pracownik obsługi sklepu internetowego, działający w imieniu właściciela, jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.8. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.9. Jeśli powiadomienie składającego zamówienie o jego przyjęciu nie będzie możliwe w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

2.10. Miejscem złożenia zamówienia jest siedziba właściciela sklepu internetowego.

 

3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski.

3.2. Ceną transakcyjną zamówienia jest cena zawarta w ofercie w momencie potwierdzenia zamówienia.

3.3. Wszystkie ceny w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu realizacji zamówienia.

3.4. Zmiany cen w ofercie nie wpływają na zamówienia potwierdzone, będące w trakcie realizacji.

3.5. Realizacja zamówienia następuje w momencie zarejestrowania przez właściciela sklepu internetowego wpłaty należności wynikającej z zawarcia umowy handlowej i złożonego zamówienia.

3.6. Wpłata należności może nastąpić w momencie składania zamówienia za pośrednictwem portalu DOTPAY, lub w formie indywidualnego przelewu na konto właściciela sklepu internetowego.

3.7. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn realizacja zamówienia nie jest możliwa w całości lub w jakiejkolwiek części, pracownik obsługi skontaktuje się ze składającym zamówienie i uzgodni dalszy sposób i/lub termin realizacji zamówienia.

3.8. Dokonanie transakcji sprzedaży jest potwierdzane każdorazowo dokumentem faktury lub paragonu, w zależności od opcji wybranej przez składającego zamówienie.

 

4. DOSTAWA

4.1. Za moment sprzedaży uważa się moment wydania produktów będących przedmiotem zamówienia.

4.2. Miejscem wydania produktów będących przedmiotem zamówienia jest sklep Vinoteka13 z siedzibą w Krakowie, ulica Siewna 25. Sklep otwarty jest od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do 19:00, oraz w soboty od godziny 11:00 do 15:00. Sklep Vinoteka13 jest jednocześnie właścicielem sklepu internetowego.

4.3. Towar może być wydawany w godzinach otwarcia placówki, to jest w dni robocze w godzinach od 11.00 do 19:00.

4.4. Podczas wydawania produktów, właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku nabywcy.

4.5. Nabywca ma prawo podczas składania zamówienia do upoważnienia wskazanego przez właściciela sklepu przewoźnika do odbioru zamówionych produktów, w imieniu i na koszt nabywcy.

4.6. W przypadku wydania towaru przewoźnikowi zgodnie z upoważnieniem składającego zamówienie, przewoźnik przejmuje prawa zdefiniowane w punkcie 4.4.

4.7. W momencie odbioru zamówionych produktów nabywca ma prawo do sprawdzenia w obecności pracownika wydającego produkty lub przewoźnika, zgodności wydawanych produktów z zamówieniem.

4.8. W przypadku rozbieżności w stosunku do zamówienia lub stwierdzenia uszkodzenia produktów, nabywca sporządza stosowny protokół, potwierdzony podpisami nabywcy oraz pracownika wydającego lub przewoźnika.

4.9. O ewentualnym uznaniu reklamacji i sposobie jej załatwienia nabywca zostanie poinformowany w następnym dniu roboczym po otrzymaniu obustronnie podpisanego protokołu opisującego niezgodności zamówienia z jego realizacją.

4.10. Produkty wydane i przyjęte przez nabywcę nie podlegają zwrotom.

 

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Złożenie zamówienia równoznaczne jest ze zgodą składającego na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji.

5.2. Rejestracja użytkownika równoznaczna jest ze zgodą rejestrującej się osoby na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji, a także przechowywania informacji o dokonanych transakcjach handlowych.

5.3. Dane osobowe rejestrowane przez sklep internetowy będą przetwarzane w celach handlowych oraz do prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

5.4. Wysyłanie danych marketingowych, dotyczących oferty handlowej Vinoteka13 oraz Delikatesy13 do jej użytkowników może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody użytkownika.

5.5. Użytkownicy sklepu internetowego mają prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich zmian, a także usunięcia tych danych z bazy.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.2. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z użytkowania sklepu internetowego.

6.3. W przypadku sporów, których polubowne rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela sklepu internetowego.

Sklep Online

Vinoteka 13

facebook google plus twitter

facebook google plus twitter

Delikatesy 13

MAM UKOŃCZONE 18 LAT
LUB PRZEBYWAM NA TERENIE
USA I MAM UKOŃCZONE 21 LAT